Samen werken aan goed mbo-onderwijs

De samenwerking in de Gelderse professionaliseringsagenda heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Mede dankzij enkele aanmoedigingssubsidies zijn we in staat gesteld om een leernetwerk te creëren waarin op verschillende niveaus wordt samengewerkt aan professionaliseringsthema’s. Dat heeft onder andere geresulteerd in de projecten leren en lesgeven met ICT en beroepsgerichte didactiek. Maar ook de samenwerking in de opleidingsscholen en de samenwerking in het curriculum van de lerarenopleiding zijn belangrijke opbrengsten van de Gelderse professionaliseringsagenda.

We zijn klein georganiseerd: er is een bestuurlijke regiegroep en twee kennisgroepen waarin aan de projecten wordt gewerkt. Dit past ook bij de manier waarop we willen samenwerken: veel impact creëren, maar niet overbodig organiseren. We werken samen op verschillende niveaus: bestuurlijk en operationeel, en hebben korte lijnen waardoor we flexibel blijven.

Doelen van de samenwerking zijn:

  • Het realiseren van voldoende en vakbekwame docenten voor het mbo in de Gelderse regio.
  • Het maken van een structurele verbinding tussen opleiden en professionaliseren.
  • Het maken van een structurele verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek teneinde de innovatieve kracht van het samenwerkingsverband te versterken, de kwaliteit en opbrengsten van de activiteiten en projecten te borgen en kennis te ontwikkelen en delen met elkaar en met anderen
  • Het evidence based verbeteren van mbo-opleidingen, de lerarenopleidingen en professionalisering. Het vormen van sector en mbo-overstijgende leergemeenschappen om met name het informele leren te faciliteren.

We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om aan veel van deze doelen te werken: het aantal studenten dat kiest voor de beroepsgerichte afstudeerrichting neemt toe; in de kennisgroepen wordt de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en opleiding gelegd en in de designteams ontstaan leergemeenschappen die komend jaar ook tussen instellingen opbrengsten gaan uitwisselen.